Stadgar

Stadgar för Ronneby kommunbygderåd

§1 Föreningens namn
Ronneby Kommunbygderåd

§2 Föreningens syfte
Ronneby Kommunbygderåds syfte är:
Att främja en långsiktig positiv utveckling för hela Ronneby Kommun genom aktiv och kreativ samverkan mellan samhällen/byarna och centralorten
Att bidra till hög livskvalitet, trygg försörjning, stark ekonomi och god service i kommunens alla delar.
Ronneby Kommunbygderåd
* Är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Ronneby Kommuns landsbygd i alla frågor som rör landsbygdens framtid och utveckling
* Är en samarbetspartner för Ronneby Kommun och även andra instanser i frågor som rör landsbygden
* Ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan samhällen/byarna på landsbygden
* Ska uppmuntra enskilda samhälle/byar att arbeta för sin bys utveckling och att själva föra fram sina åsikter och behov till berörda instanser
* Ska samordna samhällenas/byarnas arbete i för samhällena/byarna principiellt viktiga frågor och därmed stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden
* Ska samarbeta nära med kommunen i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och samhällena/byarnas idéer och engagemang

§3 Medlemskap
Alla ansökningar om medlemskap prövas av Ronneby Kommunbygderåds styrelse. Om kommunbygderådets syfte och stadgar stöds, och om ansökningarna är representativa för samhället/byn eller en grupp av samhällen/byar, kan medlemskap erhållas. Även enskilda privatpersoner kan erhålla medlemskap i föreningen.

§4 Avgift
Alla anslutna medlemmar erlägger den av årsmötet fastställda medlemsavgiften vid den tidpunkt som fastställs av styrelsen. Medlemsavgiften erläggs per kalenderår.

§5 Utträde
Ansökan om utträde ur Ronneby Kommunbygderåd skall skriftligen tillställas styrelsen. Beslut fattas och äger omedelbart verkställighet.

§6 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberednningen är medlem i röstberättigad förening/organisation eller enskild medlem. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelse, valberdedning eller till revisor i föreningen.

§7 Styrelse
A. Styrelsen består av ordförande, samt minst fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen ska vara representativt sammansatt så att företrädesvis de samhällen/byar som har en fungerande och representativ lokal organisation har en styrelsemedlem.
B. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter kräver det. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter eller deras ersättare är närvarande.
C. Styrelsen är Ronneby Kommunbygderåds kontaktgrupp i de frågor som Ronneby Kommunbygderåd skall diskutera med kommun och andra myndigheter och som rör gemensamma angelägenheter.
D. Styrelsen utser vid behov speciella arbetsgrupper med bred och representativ förankring i medlemsbyarna.

§8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles en gång per år, senast i maj månad.
A. Kallelse sker genom personligt brev eller mail minst 14 dagar före årsmötet. Styrelsen väljer tid och plats för årsmötet. Skrivelser och motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet. Röstberättigade vid årsmötet är en medlem som enligt §3 erhållit medlemskap.
B. Följande ärenden skall behandlas vid ordinarie årsmöte:
1) Mötets behöriga utlysande.
2) Val av mötets ordförande och sekreterare.
3) Fastställande av röstlängd.
4) Val av två justerare som också fungerar som rösträknare.
5) Verksamhetsberättelse.
6) Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
7) Val av styrelse:
a) Ordförande för ett år
b) Övriga ledamöter för två år
c) Suppleanter för ett år
8) Val av två revisorer för ett år och en revisorssuppleant för ett år.
9) Val av valberedning på tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen ska ha en representativ sammansättning.
10) Fastställande av medlemsavgift.
11) Fastställande av verksamhetsplan och budget.
12) Behandling av inkomna skrivelser och motioner.
13) Övriga frågor.
14) Avslutning.
Extra årsmöte kan hållas om minst 2/3 av medlemsorganisationerna skriftligen till styrelsen så begär.

§9 Möten
Allmänna medlemsmöten skall äga rum minst två gånger per år, varav ett ordinarie årsmöte.

§10 Ekonomi
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper och styrelseprotokoll överlämnas till revisorn senast 14 dagar före årsmötet.

§11 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans eller var för sig.

§12 Beslut
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering. Alla frågor utom vad som nämns i §11 och §12 avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten, utom vid personval där lotten avgör.

§13 Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det distrikt som föreningen tillhör och utgår från de direktiv Hela Sverige Ska Leva får från Sveriges regering.

§14 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring kan fattas vid ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet.

§15 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår i dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av de direktiv som Hela Sverige Ska Leva har att följa.

§16 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet. Beslut skall innehålla föreskrifter om hur föreningens tillgångar disponeras och hur protokoll och handlingar ska arkvieras.